Osnovni podaci

Osnovni podaci iz Trgovačkog suda i drugih registara
Naziv i sjedište: EKOTEH dozimetrija, d.o.o.  za zaštitu od zračenja
10000 Zagreb, Vladimira Ruždjaka 21
Odgovorna osoba: mr.sc. Davor Kožuh, dipl.ing.strojarstva – direktor
Djelatnost (NKD 2007): 7120-Tehničko ispitivanje i analiza
Poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja
Poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
Matični broj subjekta: 080121191
OIB: 44716804217
VAT ID: HR44716804217
Poslovne banke i žiro računi: Raiffeisenbank d.d. Zagreb
HR5524840081102031976
Zagrebačka banka d.d.
HR4023600001101333479
Rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za obavljanje tehničkih usluga s izvorima ionizirajućih zračenja Klasa: UP/I-542-04/03-09/20,
Urbroj: 534-06-01-01/3-03-02,
od 01. listopada 2003.
Rješenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja Klasa: UP/I-542-02/11-18/1,
Urbroj: 542-03-11-3,
od 15.srpnja 2011.
Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje stručnih poslova zaštite od optičkih zračenja Klasa: UP/I-542-04/09-08/01,
Urbroj: 534-08-1-2/3-09-08 ,
od 2.lipnja 2009.

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr