Home-top

Zaštita od zračenja
Osobna dozimetrija
Ispitivanje neionizirajućeg zračenja
Ispitivanje ionizirajućeg zračenja
Ekspertize u vezi sa zračenjem

Tehničke djelatnosti
Transport
Zbrinjavanje
 
Ispitivanje izvora ionizirajućih zračenja sukladno važećim propisima

Certifikati
HAA Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2007
Standard: ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006

 • TL dozimetri za osobnu dozimetriju
  Osobna dozimetrija Hp(10) TLD metodom u području od 85 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 1,25 MeV, PO 5.4.1-01, Izdanje 1, Revizija 3 od 06.02.2019.
 • Izvori ionizirajućeg zračenja , Predmeti opće uporabe , Okoliš
  Ispitivanje brzine doze ionizirajućeg zračenja u području od 100 nSv/h do 100 mSv/h i u području energija fotona od 33 keV do 1.3 MeV PO 5.4.1-03, Izdanje 2, Revizija 1 od 06.02.2019.
 • Uređaji za izlaganje kože UV zračenju
  Dozimetrija nekoherentnog UV zračenja u području valnih duljina od 250 nm do 400 nm
  HRN EN 60335-2-27:2005 (IEC 60335-2-27:2002; EN 60335-2-27-2003) točka 32
  HRN EN 60335-2-27:2011 (IEC 60335-2-27:2002, MOD + am1:2004, MOD + am2:2007, MOD; EN 60335-2-27-2003) točka 32

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr