Osnovni podaci

Osnovni podaci iz Trgovačkog suda i drugih registara
Naziv i sjedište: EKOTEH dozimetrija, d.o.o.  za zaštitu od zračenja
10000 Zagreb, Vladimira Ruždjaka 21
Odgovorna osoba: mr.sc. Davor Kožuh, dipl.ing.strojarstva – direktor
Djelatnost (NKD 2007): 7120-Tehničko ispitivanje i analiza
Poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja
Poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
Matični broj subjekta: 080121191
OIB: 44716804217
VAT ID: HR44716804217
Poslovne banke i žiro računi: Raiffeisenbank d.d. Zagreb
HR5524840081102031976
Zagrebačka banka d.d.
HR4023600001101333479
Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Klasa: UP/I-542-04/20-04/02
Urbroj: 534-03-3-2/2-20-03
od 24.prosinca 2020.
Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite Klasa: UP/I-542-02/19-18/01
Urbroj: 511-542-03-01/01-19-07
od 30.travnja 2019.

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr