Home-top

Zaštita od zračenja
Osobna dozimetrija
Ispitivanje neionizirajućeg zračenja
Ispitivanje ionizirajućeg zračenja
Ekspertize u vezi sa zračenjem

Tehničke djelatnosti
Transport
Zbrinjavanje
 
Ispitivanje izvora ionizirajućih zračenja sukladno važećim propisima

Certifikati
HAA Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Standard: ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017

  • TL dozimetri za osobnu dozimetriju
    Mjerenje osobnog doznog ekvivalenta Hp(10) TLD metodom u području od 85 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 1,25 MeV, PO 7.2.1-01, Izdanje 2 od 06.04.2022.
  • Izvori ionizirajućeg zračenja – Predmeti opće uporabe – Okoliš
    Mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta u području od 100 nSv/h do 100 mSv/h i u području energija fotona od 33 keV do 1.3 MeV PO 7.2.1-03, Izdanje 2 od 06.04.2022.
  • Izvori optičkog nekoherentnog zračenja Mjerenje iradijancije, spektralne iradijancije i efektivne iradijancije nekoherentnog optičkog zračenja u području valnih duljina od 250 nm do 400 nm HRN EN 60335-2-27:2014 (IEC 60335-2-27:2009, MOD EN 60335-2-27-2013) točka 32.101

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr